Рекомендації для педагогiв, батькiв, медичних працiвникiв по виявленню раннiх ознак наркоманiї серед пiдлiткiв

Матеріал з Соціотерапії

Перейти до: навігація, пошук

Зміст

Рекомендації для педагогiв, батькiв, медичних працiвникiв по виявленню раннiх ознак наркоманiї серед пiдлiткiв

Наркоманiя - це захворювання, що виникає у разi систематичного вживання речовин, що включенi до списку наркотикiв, та проявляється психiчною та фiзичною залежнiстю вiд них. В останнє десятирiччя спостерiгається швидке зростання наркоманiї та її змоложування. В коло споживачiв наркотикiв втягується досить вiдчутна кiлькiсть молодi та пiдлiткiв. Саме у пiдлiтковому вiцi, як правило, вперше вживаються наркотичнi речовини, тому дуже важливо вмiти помiчати та розрiзняти раннi ознаки вживання наркотикiв, коли проблема ще не набула хронiчного характеру i значно легше пiддається корекцiї. Найпоширенiшими наркотичними речовинами на Українi є:

 • препарати коноплi (канабiоiди)
 • препарати опiю (опiати)
 • психостимулятори (амфетамiни).

Найчастiшi шляхи вживання наркотичних речовин:

 • палiння (гашиш, марiхуана, анаша, героїн та iн.)
 • внутрiшньовенне введення наркотичних речовин (екстракт з макової соломки «ширка», героїн, ефедрон та iн.)
 • вживання таблетованих форм (екстазi, первентiн та iн.)
 • вдихання (героїн, марiхуана, гашиш та iн.)

Раннi ознаки вживання наркотикiв можуть бути рiзними, в залежностi вiд того, який наркотик, в якiй кiлькостi та комбiнацiї вживає пiдлiток. В залежностi вiд того, в якому станi перебуває пiдлiток (сп’янiння, вихiд з нього, або в перервi мiж прийомами наркотикiв), раннi ознаки вживання наркотичних речовин можуть вiдрiзнятися. Цi стани характеризуються наступними ознаками: Сп’янiння пiсля вживання канабiоїдiв (марiхуана, гашиш або сленговi назви - план, драп, травка, дурь та iн.)

Гашишне сп’янiння:

через 5-15 хв. пiсля палiння виникає вiдчуття пiднесеного настрою та приливу сил, сильний голод i спрага. Психiчний стан при сп’янiннi коливається вiд немотивованої веселостi, смiху, розгальмованостi до тривоги, страху, агресивностi. Зiницi у станi сп’янiння розширенi, вони блищать, шкiра блiда, сухi губи. Вiдмiчаються м’язовi подригування, можуть виникати галюцiнацiї. Закiнчується сп’янiння тяжким сном, слабкiстю, апатiєю. В перервах мiж прийомами цих наркотичних засобiв на перших етапах нiяких суттєвих змiн у поведiнцi пiдлiткiв не вiдмiчається. Через декiлька мiсяцiв (1 - 2) пiсля регулярного (щоденного) вживання канабiоїдiв можуть виникнути такi ознаки: - псується або безпiдставно змiнюється настрiй, безсилля змiнюється дратiвливiстю, агресивнiстю, порушується сон (сонливiсть вдень), з’являється головний бiль, озноб, пiтливiсть шкiри, тремор, пiдвищується артерiальний тиск.

Сп’янiння, викликане вживанням опiатiв (екстракт з макової соломки, героїн та iн.):

Пiсля прийому наркотику виникає ейфорiя (пiдвищення настрою), приємне почуття комфорту та розслаблення, зiницi рiзко звуженi, обличчя та шия червонiють, з’являється зуд шкiри переважно обличчя. Пiд час сп’янiння пiдлiтки малорухомi, шукають усамiтнення та спокою. При необхiдностi пiдлiтки можуть легко приховувати усi ознаки сп’янiння, окрiм рiзко звужених зiниць. При виходi з стану опiйного сп’янiння зiницi розширенi, може виникнути нудота, рвота, бiль у рiзних частинах тiла, пiдвищена температура тiла, зростання частоти серцевих скорочень, коливання артерiального тиску, безсоння, видiлення з носу. Психiчний стан характеризується дратiвливiстю, злостивiстю, нестiйкiстю настрою. Залежнiсть вiд опiатiв виникає дуже швидко, особливо при внутрiшньовенному шляху введення. В зв’язку зi швидким виникненням залежностi пiдлiток часто намагається пiти з дому, незважаючи на заперечення батькiв. Часто штучно провокує конфлiктнi ситуацiї, щоб скористатися ними i пiти з дому.

Сп’янiння, що визване вживанням психостимуляторiв (амфетамiнiв - екстазi, первентiн, ефедрон).

При цьому видi сп’янiння пiдвищується фiзична активнiсть, виникає ейфорiя, почуття «невагомостi», увага швидко вiдволiкається, посилюється статевий потяг, з’являється вiдсутнiсть бажання спати, розширюються зiницi, з’являється м’язовий тремор, обличчя блiде, артерiальний тиск пiдвищений. Вихiд з амфетамiнового сп’янiння супроводжується безсиллям, болем у рiзних частинах тiла, тривалим важким сном, пiдвищеним апетитом, тахiкардiєю, похмурим настроєм зi злостивiстю i агресивнiстю. В перервах мiж вживанням наркотикiв цiєї групи поведiнка пiдлiткiв схожа на поведiнку при вживаннi опiатiв.


Раннiми ознаками вживання наркотичних речовин, незалежно вiд виду наркотичної речовини, можуть бути наступнi змiни у поведiнцi, характерi та фiзiологiї пiдлiткiв:

 • безпiдставне зникнення пiдлiткiв з дому на досить тривалий час
 • пропуски занять у школi, зниження успiшностi в навчаннi
 • рiзкi змiни у поведiнцi пiдлiткiв (необгрунтована агресивнiсть, злобнiсть, замкнутiсть, змiна кола друзiв, неохайнiсть), що не були властивими ранiше
 • поява брехливостi, вiдчуженостi
 • виникнення боргiв у пiдлiткiв
 • зникнення цiнних речей та грошей з дому, крадiжки
 • зникнення зацiкавленостi до навчання, працi, захоплень, телебачення
 • зникнення з дому або поява у пiдлiтка таких хiмiчних речовин як: оцет, питна сода, перманганат калiю, йод, ацетон та iншi розчинники; флакони з невiдомими рiдинами
 • знаходження у пiдлiткiв шприцiв, голок, гумових жгутiв, таблеток, наркотичних речовин
 • поява в лексиконi пiдлiткiв нових жаргонних слiв: баян, машина - шприц, колеса - таблетки; драп, план, дурь, ширка - назви наркотичних речовин; та iн.
 • наявнiсть у пiдлiткiв слiдiв вiд iн’єкцiй у будь-яких частинах тiла, особливо на передплеччi
 • розлади сну (безсоння або надзвичайно тривалий сон, сон вдень, важке пробудження та засинання, тяжкий сон)
 • розлади апетиту (рiзке пiдвищення апетиту або вiдсутнiсть, прийом значної кiлькостi солодощiв, поява надзвичайної спраги)
 • коливання розмiру зiниць (зiницi рiзко розширенi або звуженi до булавкової головки) та кольору шкiри (рiзко блiда, сiрувата).

Наявнiсть у пiдлiткiв однiєї або декiлькох з вищевказаних ознак не дає пiдстав для ствердження того, що пiдлiток вживає наркотики, однак це повинно спонукати батькiв, вчителiв та близьких пiдлiтка звернутись за консультацiєю до фахiвцiв. Інформаційно-консультативна соціально-наркологічна приймальня: 456-11-28; довідкова: 524-34-93.